Download E-books Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

, , Comments Off on Download E-books Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och organization. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar Medicine books

Chest Radiology: PreTest Self- Assessment and Review

Now up to date to mirror the USMLE Step 2 examination, with larger emphasis on case displays and diagnostic abilities. nearly four hundred new scientific vignettes with accompanying questions (500 questions in all)--now that includes increased solutions referenced to best textbooks or magazine articles. Reviewed by way of McGraw-Hill's scientific pupil Advisory Committee to make sure simulation of the USMLE test-taking adventure.

Case Files: Biochemistry

Review/USMLE/Biochemistry. This publication offers real-life scientific circumstances for the fundamental sciences and USMLE Step 1. scientific correlations are more and more emphasised within the instructing of uncomplicated scientific technology. scholars, for this reason, want publicity to medical circumstances to move direction checks and ace the USMLE Step 1.

Case Files: Pharmacology

This ebook offers a overview of USMLE pharmacology. It provides real-life medical instances for the fundamental Sciences and USMLE Step 1. medical correlations are more and more emphasised within the instructing of uncomplicated clinical technological know-how. scholars, for this reason, desire publicity to medical situations to move path tests and ace the USMLE Step 1.

Hurst Reviews NCLEX-RN Review

Ace the NCLEX-RN--with assistance from nursing overview pioneer Marlene Hurst! Use Marlene's designated “no cram, cross with what you know” process and shrink your research time in part in keeping with Marlene Hurst's phenomenally well known nursing seminars that educate over 30,000 scholars every year, this leading edge assessment is loaded with the author's time-tested strategies--all designed that can assist you cross the NCLEX certification and direction checks the 1st time round!

Additional resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Show sample text content

Enligt Lundgren (1996) är föreställning en benämning på den uppfattning en individ har av ett fenomen eller ett förhållande, och behöver inte vara identiskt med hur det egentligen beskrivs eller förhåller sig. Föreställningar innebär både tän­ kande, förståelse, resonerande, att uppnå kunskap, uppfattningar av sin­ nesintryck eller conception samt förväntningar och problemlösning. Ett föreställande är en tankeverksamhet eftersom den kan pågå utan yttre stimuli. Föreställningar är hjärnans språk, males hör även ihop med känslor och motivation. Dina föreställningar kan både medverka until eventually och hindra ett lärande. Franke-Wikberg och Hult (1986) menar att: Föreställningar avgör vad som framträder i verkligheten samtidigt som föreställningar är bestämmande för denna verklighet. De antas fungera som ett clear out för hur omvärlden uppfattas och avgör också vilken handlings­ beredskap individen har. (Franke-Wikberg och Hult 1986, s. 18o) Citatet kan tolkas som att våra föreställningar bl. a. formas av de olika ideologier som finns i vårt samhälle eftersom föreställningar både är be­ stämmande för verkligheten samtidigt som de konstruerar den. FAKTA Ideologi betecknar sammanhängande method av ideer och värderingar. (Nationalencyklopedin 2009) C FÖRFATTARNA OCH s T U D E N T L I T T E R A T U R 25 ELISABETH DAHLBORG LY CKHAGE Perry (1985) menar att det i en scholars sätt att föreställa sig och "tänka omvårdnad" dels finns ett denotativt sätt, dels ett konnotativt. Att tänka omvårdnad på en denotativ nivå innebär att tänka på sjuksköterskans arbetsuppgifter på ett allmänt sätt, beskrivet utifrån de uppfattningar som råder i samhället, bland allmänheten. Ur ett konnotativt perspektiv är det som uppfattas som sjuksköterskans arbete beroende på den personliga uppfattningen av omvårdnad, vad det är inom omvårdnad som kan gälla för dig som scholar. Grunden utgörs av dina subjektiva erfarenheter, din förmåga att reflektera över dem och överföra dem på andra situationer. För att tänka omvårdnad krävs att du utvecklar känslomässiga, intellektuella och beteendemässiga färdigheter. Dessutom att anamma de värderingar och normer som är centrala inom yrket samt slutligen att bli insatt i ett vårdvetenskapligt tänkande. FA KTA Normdet "normala" , det godtagna eller ideala t. ex. i en socialgrupp; konvention, praxis; det vartill guy bör anpassa sig. (NEC. www. ne. se/norm) tet gav 1 ett yrke deras d1 anser si I Be tidigarE arbetad saknat läkarut andra; den off när de1 och hc ningar Stu god sjl ter (D; " perfect AV YRKET hade < ninge1 männ från t Många studier h a r visat att föreställningar o m sjuksköterskeyrket dels kommer från anhöriga som arbetar i vården, dels från egna erfarenheter och rr i vård FO R S okay N I N G OM SJ U okay S KÖT E R S ok E STU D E NT E RS FÖ R E s TÄ L L N I N G A R av att vara sufferer. Dessutom från det som visas i olika tv-program om vård. Linders (1999) studie visar att studenter vid utbildningens commence har föreställningar om att de behöver naturvetenskapliga faktakunskaper och att de ska praktisera medicinsktekniska färdigheter.

Rated 4.23 of 5 – based on 38 votes